سوشا مکانی
سال پیش
سوشا مکانی
آدم هايِ بي معرفتي هستيم ! زود برايِ هم تکراري مي شويم زود از هم خسته مي شويم . انگار عاشق شدن را يادمان نداده اند پايِ حرف ماندن را ، وفاداري را ؛ يادمان نداده اند . اولش براي به دست آوردنِ هم ، به هر دري مي زنيم به هم که رسيديم ؛ مقايسه مي کنيم ، دنبالِ عيب هايِ هم مي گرديم ، و راحت از هم سير مي شويم . انصافا که آدم هايِ بي اراده و سر درگمي هستيم ، به حرف و قول هايمان هيچ اعتباري نيست . ما يک مشت بازنده ايم که انتقامِ نداشته هايمان را ؛ از رابطه ها و آدم هايِ بي گناه مي گيريم .
;