سوشا مکانی
سال پیش
سوشا مکانی
سخت ترين دو راهي دنيا جايي است که آدمي که قبلا همه چيزت بوده بازگردد به خرابه‌هاي جامانده از تو... آنجاست که تو ميماني و تشويش اين که بگويي بي تو زيبا زندگي ميکنم؟ يا اشک هايت را آزاد بذاري براي باريدن تا بگويي يک لحظه نبودنت بدون ياد بودن‌هايت نگذشت؟ مي‌ماني بين دوراهي‌اي که تظاهر به قدرت کني يا اعتراف به مُردن؟ اما من ميدانم کدام راه پيش ميگيرم... روزها دنبال پاسخي در مقابل زماني که مي‌پرسي "بي من چگونه گذشت" مي‌گشتم و امروز ميدانم که... من بي تو قدرتمندترين آدمي هستم که از درون مُرده بود! Eshghe dadash tavallodet mobarak ????
;