سوشا مکانی
سال پیش
سوشا مکانی
کس? که ما?ل است صورت حساب را پرداخت کند؛ بدان علّت ن?ست که ج?ب? مملو از پول دارد، بلکه دوست? و رفاقت را ب?ش از پول ارج م?نهد. کسان? که در محلّ کار، ب?شتر از همه مسئول?ت پذ?رند؛ نه بدان علّت است که احمقند، بلکه چون مفهوم مسئول?ت را، ن?ک م?دانند! کسان? که بعد از هر جنگ و دعوا??، زبان به پوزش باز م?کنند، نه بدان علّت است که خود را مد?ون شما م?دانند؛ بلکه از آن رو? است که شما را دوست واقع? خود م?دانند... کسان? که برا? شما متن? را به اشتراك ميگذارند، نه بدان سبب است که کار بهتر? ندارند که انجام دهند، بلکه از آن رو? است که مهر شما را در دل و جان دارند! ?ک روز، هم? ما از ?کد?گر جدا خواه?م شد! دلمان برا? گفتگوها? خو?ش دربار? همه چ?ز و ه?چ چ?ز تنگ خواهد شد! خاطرات خو?ش را به ?اد خواه?م آورد. روزها و ماهها و سالها از پ? هم خواهد گذشت... تا بدانجا که د?گر ه?چ تماس? برقرار نخواهد بود. ?ک روز فرزندان ما نگاه? به عکسها? ما خواهند انداخت و از ما خواهند پرس?د: "ا?نها چه کسانند در کنار شما؟" و ما با اشک? پنهان در چشم لبخند? خواه?م زد... ز?را سخن? بس مؤثّر قلب ما را متأثّر م?سازد؛ پس خواه?م گفت: "ا?نها همان کسانند که من بهت
;