سوشا مکانی
سال پیش
سوشا مکانی
باب اسفنجي: چي ميشه اگه به اعتمادت خيانت کنم؟ پاتريک: اعتماد کردن بهت تصميم منه، اثبات اينکه اشتباه ميکردم انتخاب تو #بيشرف_نباشيم
;