سوشا مکانی
12 ماه پیش
سوشا مکانی
کسي را اگر دوست داري... يک لحظه به نبودنش فکر کن... دلت اگر نريخت... دلش را نلرزان...! آسمان هميشه آبي نيست... و آدم ها هميشه ... از سمتي که فکر مي کنند محکم است مي افتند... هزار سال هم که بگذرد... تلخي دهان آدم هاي بريده را ... تمام شکر هاي دنيا هم عوض نمي کند... کسي را اگر دوست داري... برايش همان باش که مي خواهي باشد... و يادت باشد... تمام برگهاي تقويم... سهم تمام آدم ها نمي شود... #mybro ??????
;