سوشا مکانی
سال پیش
سوشا مکانی
استاد روانشناسي ست خشك و منطقي مي گويد "دو نوع اجتناب داريم ، اجتناب ناخودآگاه و اجتنابِ آگاهانه " بقيه جمله هايش را نمي شنوم ، صدايش كم مي شود در گوشم ، فكر مي كنم چيزي را فراموش كرده است ! به گمانم سه نوع اجتناب داريم ، اجتنابِ ناخودآگاه ، اجتنابِ آگاهانه ، اجتنابِ عاشقانه ... سخت ترينش را نمي گويند ، مي دانند حتي گفتنش هم درد دارد ...
;