سوشا مکانی
سال پیش
سوشا مکانی
هرگز کسي را برايِ فاصله اي که مي گيرد و ارتباطي که نمي پذيرد ، سرزنش نکنيد ! در دنيا ، آدم هايِ زيادي هستند که آنقدر از رفيق و آشنا ، ضربه خورده اند که از اعتماد و نزديک شدن به آدم ها ترسيده اند . ترجيح داده اند در حاشيه ي امنِ بي کسيِ شان بمانند ، دردِ سکوت و تنهايي را به جان بخرند ، اما از آدم ها ، دردسرها و ضربه هايِ تازه ، دور باشند . قضاوتشان نکنيد ! اين ها زخمي اند ، زخميِ اعتمادهايي که نبايد مي کردند !
;