سوشا مکانی
4 ماه پیش
سوشا مکانی
‏با مصالح خراب نميشه خونه ساخت با آدم خراب هم زندگي ! خراباى زندگيتون رو بريزيد دور ... #خراب
;