سوشا مکانی
4 ماه پیش
سوشا مکانی
آدم از يک جايي به بعد، ديگر خودش را به در و ديوار نميکوبد، از هر چه هست و نيست شاکي نميشود، از آدم ها فاصله نميگيرد از هيچ کس، ديگر متنفر نميشود. ديگر گريه نميکند، غصه نمي خورد، از حرف کسي نمي رنجد، ديگر شعر نميخواند، موسيقي گوش نميدهد، به کسي زنگ نمي زند، کسي هم به او زنگ نمي زند. ديگر صدايي، اتفاقي، بوي عطري، اسمي، زنگ تلفني، نامه اي، خاطره اي، حرفي، رنگ پيراهني حواسش را پرت نمي کند. آدم از يک جايي به بعد، ديگر منتظر نمي ماند، ديگر عجله نمي کند، ديگر حوصله اش سر نمي رود، ديگر بي قرار نمي شود. مي داني؟ آدم از يک جايي به بعد فقط تماشا ميکند #bealone
;