سوشا مکانی
4 ماه پیش
سوشا مکانی
اينجا سرزمينِ نامردمي هاست ، به سلامِ گرمِ هيچ کس اعتماد نکن ! آدم هايِ اين حوالي ، رويِ حرف ها يشان نمي مانند ! همان ها که شروع کردند ، همان ها که تو را خواستند ؛ يک روز در کمالِ ناباوري و انکار ، تو و دلبستگي ات را پس مي زنند ... دل نبند ! اينجا پايانِ هيچ شاهنامه اي خوش نيست ... براي خودت زندگي کن ؛ نه براي نظرات ديگران ، نه براي خواستِ آدم ها ، و نه براي دوست داشته شدن ... بي توجه به حرف ها ، نگاه ها و دغدغه هاي بي فايده ؛ هدف هاي خودت را دنبال کن و موفق شو ... زندگي ات را آنقدر زيبا بساز که براي شاد بودنت نياز به هيچ واسطه اي نداشته باشي ! کسي باش که حضورش ؛ آرزوي آدم هاست يک روز مي فهمي که عاقبت ، اين تويي که براي خودت مي ماني و آدم ها هرچقدر هم عزيز و هرچقدر هم نزديک ؛ دنبالِ زندگي و آرزوهاي خودشان مي روند . روزي به خودت مي آيي ، روزي که تارهاي سفيد موهايت در نبرد تن به تن با تارهاي سياه ، پيروز شده اند ، و تو مانده اي و حسرتِ کارهايي که نکرده اي ، لذتي که نبرده اي و زماني که براي خودت نگذاشته اي ! تو مانده اي و آرزوهايي که براي رسيدنشان دير است ... روزي تو پير خواهي شد و اين "براي ديگران بودن ها" و خ
;