سوشا مکانی
4 ماه پیش
سوشا مکانی
Finally Back to the office after 9months... thank y’all for supporting me even in my worst days, your support makes me even stronger ???????????? شب هايي را مي بينم که از خستگيِ شادي و لبخندِ روزهايمان مي خوابيم و صبح هايي که با اشتياقِ دلخوشي هايِ تازه بيدار مي شويم .من شک ندارم ؛ يکي از همين روزها ... همه چيز درست خواهد شد...
;