سوشا مکانی
11 ماه پیش
سوشا مکانی
برايت آرزوهاي ساده مي کنم آرزو مي کنم شب ها خواب هاي خوب ببيني و صبح ها سر حوصله ملافه هاي سفيد را مرتب کني،پنجره اتاقت را باز کني و هنگامي که چايت را مي نوشي آفتاب روي گونه ات بنشيند. آرزو مي کنم به کسي که دوستش داري بگويي، دوستت دارم اگر نه اميدوارم قدرت اين را داشته باشي که لبخندهاي مصنوعي بزني آرزو مي کنم کتاب هاي خوب بخواني، آهنگ هاي خوب گوش کني، عطر هاي خوب ببويي، با آدم هاي خوب حرف بزني و فراموش نکني که هيچ وقت دير نيست بودن چيزي که دوست داري باشي!
;