سوشا مکانی
11 ماه پیش
سوشا مکانی
تا به اينجا که رسيده ام ، صدبار زمين خورده و هزار بار بلند شده ام ، از بلندترين قله هاي زندگي افتاده ام ، دوام آورده و ادامه داده ام ... چه ديوارها که فرو نريخته و چه پل ها که خراب نکرده ام ... براي من حالتِ بدتري وجود ندارد ! مي بوسم دست آدم هايي را که وارد زندگي ام شدند تا به لطفِ ضربه هايي که به پيکره ي اعتمادم زدند مرا پخته و آب ديده کنند . که ماندند تا به من ثابت کنند ؛ جايِ احساس ، يک گوشه ي دنج و دست نيافتني است نه در معرضِ ديدِ آدم ها ! و جواب هر سلامي را نبايد داد ، و حرمتِ هيچ وداعي را نبايد شکست ! و به هر نگاه و کلام شيريني نبايد دل بست ! جايي که من ايستاده ام ، حالتِ بدتري وجود ندارد ! آنقدر آب از سرِ دلخوشي هايم گذشته که ديگر نه هراسي از افتادن دارم ، نه اشتياقي براي ايستادن ، برايم فرقي نمي کند ! دارم در کمالِ بي خيالي و آرامش ، زندگي ام را مي کنم ...
;