سوشا مکانی
11 ماه پیش
سوشا مکانی
Life is the realm of choices the expense of loosing other choices...?? زندگي عرصه انتخاب هايي است، به قيمت ازدست دادن انتخاب هايي ديگر.
;