سوشا مکانی
سال پیش
سوشا مکانی
Life is the realm of choices the expense of loosing other choices...?? زندگي عرصه انتخاب هايي است، به قيمت ازدست دادن انتخاب هايي ديگر.
;