سوشا مکانی
12 ماه پیش
سوشا مکانی
يک انديشه ي زيبا و مثبت يک بهشت را در زندگي ميسازد و يک انديشه منفي و يأس‌آور جهنمي را در دنياي انسان خلق ميکند... انسانها آنچه را بينديشند خلق ميکنند پس شاد و مثبت باش Parchamet balast coach @mehditartar9 ??????
;