سوشا مکانی
2 ماه پیش
سوشا مکانی
کنار ما ‏هميشه احتمال خيانت هست، ‏هميشه پلي براي فرو ريختن ‏و مرگي ‏براي بي‌خبر از راه رسيدن. ‏مهم نيست زير کدام سقف پناه گرفته باشي ، ‏دنيا ‏مکان امني براي عاشق شدن نيست...
;