سوشا مکانی
سال پیش
سوشا مکانی
هزاران راه اشتباه، هزاران تصميمِ اشتباه، هزاران اتفاقِ اشتباه، هزاران آدمِ آسيب رسانِ اشتباه، هزاران هزاراشتباه بايدرخ دهدتاروزي متوجه شويم اشتباهي وجودندارد تامتوجه شويم تمام اين انتخابات و تصميم هابخشي از پروسه رشدمابوده. رشدي که بماکمک کردبتوانيم مفهوم آسيب ومحافظت رادرک کنيم وبراين اساس درتجربه هاي جديدتري قراربگيريم. اگراشتباهات نباشندرشدي وجودنخواهدداشت. اگررشدي وجودنداشته باشدماهيچگاه متوجه نخواهيم شدچه چيزي آسيب است وچه بخشهايي ازما احتياج به محافظت دارد. اشتباهي وجودندارد. هرآنچه آسيب است ومامتوجه حضورش نيستيم آنقدرخودش رادرشکلهاواتفاقات مختلف تکرار ميکند تاروزي بالاخره متوجه شويم ومتوقفش کنيم. هرآنچه خودش رامدام تکرارمي کند، فرصتي جديد براي بازبينيِ دوباره است.
;