وحید طالب لو
سال پیش
وحید طالب لو
خدا رو شكر مهدى جان هنوز اول راه هستى و فرصتى دوباره پيدا كردى تا قدر خودت و فوتبال رو بيشتر از قبل بدونى. چشم ها را بايد شست جور ديگر بايد ديد تسليت به خانواده احمدرضا شاكر و سپاس بخاطر بزرگ منشى و بزرگواريتان كه با چشم و قلب گريان دل خانواده هاى ديگرى را با اهداى عضو شاد كرديد. #esteghlal #استقلال
;