وحید طالب لو
سال پیش
وحید طالب لو
اون موقع تو آروم خوابيدي چون پدر بيدار بود و حالا پدر آرام خوابيد چون ميدونست تو بيداري براي همه فرازو نشيبهاي آينده. مهدي جان شاد ماني روحت شادمان??. تسليت به خانواده شادماني و اهالى رسانه??. اميدوارم خانواده مهدي شادماني همانند خانواده مهدي نفر ها فراموش نشن .
;