وحید طالب لو
4 سال پیش
وحید طالب لو
اهداى عضو بمانند بخشيدن و گذشتن از خدايى ترين سرمايه آدمى ست. بياييد دريچه قلبمان را باز كنيم و در اين مسير همراه باشيم. بياييد همه با هم يك تيم شويم و سفير قهرمانى مسابقه زندگى خودمون باشيم. بياييد زندگى را به يكديگر پاس بدهيم تا در اين برد شيرين با هم شريك باشيم. هر بخشنده عضو مى تواند به هشت نفر ديگر جانى دوباره دهد.??
;