وحید طالب لو
3 سال پیش
وحید طالب لو
تصميم گيرى در مورد اينكه چه كارى انجام ندهى، به اندازه تصميم گيرى در مورد چه كارى انجام دهى اهميت دارد.??
;