ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
پيکر هادي نوروزي در حال تشييع است و روي دست حاضران روي پيست آزادي جابجا مي شود. * هواداران به سمت رديف اول جايگاه هاي 34، 35 و 36 آمده اند تا تابوت را از نزديک تماشا کنند. * همه همه عجيبي در ورزشگاه برپاست و حاضران به عزاداري و شعار دادن درباره کاپيتان پرسپوليس مشغولند. * پيکر هادي نوروزي پس از تشييع از جايگاه 36 به سمت دروازه جنوبي برده شد. * گوينده ورزشگاه از هواداران درخواست کرده به داخل زمين نيايند و نيروي انتظامي نيز هواداراني که به داخل زمين هجوم مي آورند، به جايگاه بازمي گردانند.
;