ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
بالوتلي از پدر و مادري غنايي در پالرمو ايتاليا به دنيا آمد و در کودکي به علت تنگدستي خانواده اش تحت سرپرستي خانواده اي ايتاليايي قرار گرفت پسر فقيري كه در كودكي با بيماري سخت روده و تنگدستي خانواده اش مواجه بود و سپس دنيا برايش دگرگون شد #varzesh3
;