ورزش سه
3 سال پیش
ورزش سه
بازيكن شماره شش ( سفيد) فرزند كريم باقري بازيكن جنگنده و تكرارنشدني است كه با سبك بازي اش هواي زنده كردن ياد بازي هاي پدر را در سر دارد #كريم_باقري
;